Gestalt-terapia

GESTALT- ELI HAHMOTERAPIA

Otan vastaan asiakkaita Tampereella osoitteessa: Hämeenkatu 29 A 1, 33200 Tampere. Vastaanotto mahdollista myös etänä!

Palveluihini kuuluvat yksilö-, pari- sekä ryhmäterapia.

Olen koulutettu hahmoterapeutti (GIS International) ja olen sitoutunut Suomen Hahmoterapia ry:n eettisiin ja moraalisiin sääntöihin. Palveluni ovat työnohjattua ja lisäkoulutan itseäni aktiivisesti, ylläpitäen näin ammattitaitoani.

Tule sellaisena kuin olet, kohtaan sinut vertaisenani, siellä missä sinä olet. Katsotaan yhdessä tarpeesi ja kuinka voisin tukea sinua tilanteessasi. Mikään ongelma ei ole liian pieni tai iso, ottaaksesi yhteyttä. Sinun ei myöskään tarvitse kokea itseäsi varsinaisesti masentuneeksi aloittaaksesi hahmoterapia-prosessin. Hahmoterapia toimii loistavasti myös työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävänä hoitomuotona.

Minut tavoittaa parhaiten sähköpostitse tai tekstiviestillä ja otan sinuun yhteyttä takaisin. Muistathan liittää viestiin omat yhteystietosi.

GESTALT-TERAPIASTA

Hahmo- eli gestalt-terapia on humanistinen ja integratiivinen psykoterapian suuntaus, joka painottaa yksilön kokemusta tässä ja nyt –nykyhetkessä. Tätä tutkitaan luovasti ja kokemuksellisesti asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa ja asiakkaan omassa elämässä. Tulkinnan ja analysoinnin sijasta kokonaisvaltainen työskentely keskittyy omien välittömien havaintojen, kehollisten tuntemusten, ajatusten ja tekojen tiedostamiseen. Terapian tavoitteena on tiedostaminen, joka toteutuu autenttisessa, arvostavassa dialogissa ja johtaa kasvuun.

Terapiamuotoa on kehitetty 1940-luvulta lähtien, ja se on saanut vaikutteita useista eri psykologian, psykoterapian ja filosofian suuntauksista. Moderni hahmoterapia huomioi inhimillisen kokemuksen eri puolet: tiedollisen, emotionaalisen ja kehollisen, sekä käytöksen, vuorovaikutuksen ja eksistentialistiset ulottuvuudet. Hahmoterapia tunnetaan myös nimellä gestalt-terapia. Termin taustalla on saksankielen sana gestalt, joka merkitsee hahmoa, muotoa tai kokonaisuutta.

Psykoterapian ohella hahmoterapiaa sovelletaan mm. organisaatioiden kehittämisen (Gestalt in Organisations, GIO), työnohjauksen ja coachingin menetelmänä. Hahmoterapian sovelluksia käytetään myös taiteessa ja luovilla aloilla.

Hahmoterapia ytimessä on käsitys kaikkien ilmiöiden keskinäisestä riippuvuudesta: ihminen ei elä tyhjiössä, vaan osana ympäristöään ja ihmissuhteiden verkostoaan. Terapiahuoneessa terapeutti ei kohtaa vain yksilöä, vaan ihmisen osana omaa elämänpiiriään. Terapiassa asiakas alkaa tiedostaa tapaansa ilmaista (tai olla ilmaisematta) tunteitaan ja tarpeitaan sekä näiden itsesäätelyä omassa elinympäristössään. Taustalla on hahmoterapian näkemys siitä, että rakennamme ja toteutamme minuuttamme aina suhteessa toisiin ihmisiin.

Hahmoterapia on toimintaan ja kokemukseen suuntautuva terapiamuoto, joka ei toteudu pelkän puheen avulla. Terapeutti saattaa ehdottaa kokeiluja, jotka altistavat asiakkaan kokemaan jotain uutta, ei vain puhumaan mahdollisista uusista kokemuksistaan. Koko terapiasuhde voidaan nähdä tällaisena kokemuksena ja joustavana korjaavana suhteena. Kokemukselliset harjoitteet palvelevat prosessia enemmän kuin sisältöä – miten on usein tärkeämpää kuin mitä tapahtuu.

Kehollinen tietoisuus ja ilmaisu mahdollistaa niin menneisyydessä tapahtuneiden traumojen käsittelyn kuin uusien resurssien käyttöönoton. Keho on väylä omaan mieleen ja tunteisiin ja rakentaa sillan sekä omaan elinvoimaan että kykyyn olla yhteydessä muihin.

Ainutlaatuinen kohtaaminen

Asiakkaan ja terapeutin välillä tapahtuva arvostava ja ainutlaatuinen kohtaaminen on hahmoterapeuttisen työskentelyn keskiössä. Terapeutti luo tilan, jossa myös asiakas voi tulla läsnä olevaksi. Terapeutti sitoutuu ja antautuu dialogiseen prosessiin ja sille mitä siinä tapahtuu pyrkimättä kontrolloimaan tilannetta tai terapian kulkua. Asiakasta autetaan tiedostamaan suhdetta itseensä ja toisiin sekä terapiatilanteessa että sen ulkopuolella. Myönteinen muutos käynnistyy paradoksaalisesti henkilön alkaessa tiedostaa ja hyväksyä itseään sellaisena kuin hän on.

Avain muutokseen on nykyhetkessä

Menneisyyden työstäminen hahmoterapiassa käy käsi kädessä tietoisuuden kanssa siitä, miten asiakkaan aiemmat kiintymyssuhteet ilmenevät nykyisissä ihmissuhteissa, terapiasuhde mukaan lukien. Nykyhetkessä tapahtuva työskentely tarjoaa korvaavan kokemuksen, vahvistaa voimavaroja ja tekee tarpeettomaksi pakoreitit menneisyyteen tai tulevaisuuteen. (Lähde: Suomen Hahmoterapia ry)

Yhteistyössä:

v